ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කුරුලු සමය

මේ දිනවල අප ජීවත්වන පරිසරයේ වෙනස් ආකාරයේ පක්ෂීන් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කුරුලු සමය ආරම්භ වී තිබෙන නිසා යි. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

කවරයේ ඡායාරූපය- සංචාරක පක්ෂීහු - nexttravelsrilanka.com 

Related Articles