ඩොමිනිකාවේ නටන ජල විල

ඩොමිනිකාවේ ‘නටන ජල විල’ ලොව භයානකම ජල ප්‍රභවයක්. මෙයට වැටෙන සතුන් හා ශාක කෙටි වේලාවකින් තම්බා දමන්නට එය සමත්.

Related Articles