වසර 28,000ක් වයසැති ගුහා සිංහ පැටවා

වසර 28,000කට පමණ ඉහත ජීවත් වූවා යැයි සැලකෙන ගුහා සිංහ පැටවකු සයිබීරියාවේ මුළුමනින් ම හිමෙන් වැසුණු පෙදෙසකින් මෑතක දී සොයා ගැනුණා. මේ වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles