ගස් සිටුවමින් පරිසරය සුරකින බලවතා

ස්විට්සර්ලන්තයේ දී පැවැති ලෝක ආර්ථික සංසදයේ වාර්ෂික රැස්වීමේ දී චීන නියෝජිතයෙක් අනාවරණය කළේ 2030 වන විට පැළ බිලියන 70ක් සිටුවීමට සහ සංරක්ෂණයට චීනය සූදනමින් සිටින බව යි. මේ වීඩියෝව එම වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ යි.

Related Articles