ඇමසන් වනයේ උසම ගස තරණය කළ ගවේෂකයෝ

විද්‍යාඥයන් පිරිසක් ඇමසන් වනාන්තරයෙන් මෙතෙක් හමු වූ උසම ගස වෙත ළඟා වී තිබෙනවා. ඒ වසර තුනක සැලසුම් කිරීමකින් සහ ගවේෂණ පහකට පසුව යි.

Related Articles