ජපන් සාගර පත්ලේ රටා මවන අපූරු කලාකරුවා

ජපන් සාගර පත්ලේ සාදන අපූරු ජ්‍යාමිතික නිර්මාණයක හිමිකරු කවුරුන් ද යන්න බොහෝ කලක් යනතුරු අබිරහසක් ව පැවතුණා. මේ වීඩියෝව ඒ අබිරහස විසඳා ගන්නට උපකාර වේවි.

Related Articles