ලොව හොඳම බර ඔසවන්නා: ගොම කුරුමිණියා

ගොම කුරුමිණියා සැලකෙන්නේ ලොව විශිෂ්ටතම බර ඔසවන්නා ලෙස යි. ඔවුන් හට සිය ශරීරය මෙන් දහස් ගුණයක බරක් එසැවිය හැකි යි.

Related Articles