මුහුදු පතුලෙන් ගෙන එන මිලෙන් අධික ස්වභාවික ස්පොන්ජ්

කෘත්‍රිම ස්පොන්ජ් කොතරම් ප්‍රචලිත වුවත්, ස්වභාවික ස්පොන්ජ් නිපදවන කලාප තවමත් ලෝකයේ තිබෙනවා. ඒවා මිලෙනුත් අධික යි.

Related Articles