වඳ වී යන ජිරාෆ් සතුන් රකින අප්‍රිකාවේ ජිරාෆ් සංරක්ෂණ පදනම

ගෙවුණු වසර කිහිපයේ දී අප්‍රිකාවේ ජිරාෆ් ගහනය ඉහළ ගොස් ඇති බව පසුගිය දිනවල අනාවරණය වුණා. මෙම කෙටි වීඩියෝවෙන් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එනවා.

Related Articles