සුන්දර ඩේලියා මලේ ඉතිහාස තොරතුරු

15 වන සියවසේ දී පමණ මධ්‍යම ඇමරිකාවේ ජීවත් වුණු ඇස්ටෙක්වරුන්, ඩේලියා ශාකයේ විවිධ කොටස් ආහාරයක් සහ ඖෂධයක් ලෙසින් භාවිතා කළා 

Related Articles