ඇතීනා දෙවඟන ඔලිව් ගස මැවූ හැටි

පොසිඩන් නම් දෙවියාත් ඇතීනා නම් දෙවඟනත් අතර ඇතිවුණු තරගයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔලිව් ගස ලොවට බිහිවුණු බව ඔබ අසා තිබෙනවාද?

Related Articles