වීනස් ෆ්ලයි ට්‍රැප්: ශාක ලෝකයේ අධිවේගී දඩයම්කරු

වීනස් ෆ්ලයිට්‍රැප් යනු සාම්ප්‍රදායික මාංශ භක්ෂක ශාකයක් නොවෙයි. ඔවුන් ඉතා ක්‍රියාශීලී ව සිය ගොදුරු හසු කරගන්නවා.

Related Articles