ගස් උස ගිහින් නවතින්න දැනගන්නේ කොහොමද?

ගස් එක දිගටම උස යන්නේ නැතිව එක මට්ටමක දි නවතින්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා ද?

Related Articles