විනාශ වී යන දිවියන් රැකගනිමු

පසුගිය දශකය තුළ ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව දිවි මරණ විශාල ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණා. දිනෙන් දින වඳ වී යන දිවියන් රැකගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අපි මෙසේ සිහිපත් කරන්නෙමු.

Related Articles