ජලය පානය නොකර ජීවත් විය හැකි කැංගරු මීයා

ඇමෙරිකාවේ වෙසෙන කැංගරු මීයන් ජලය පානය කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් සිය ජල අවශ්‍යතා සපුරාගැනීම සඳහා යොදාගන්නේ වෙනත්ම ක්‍රමයක්.

Related Articles