අලි ඇතුන්ගේ තීව්ර ශ්‍රවන හැකියාව

අලි ඇතුන් හට ඉතා තීව්‍ර ශ්‍රවණ හැකියාවක් පිහිටා තිබෙනවා. ඔවුන් හට මිනිසුන්ට වඩා අඩු තීව්‍රතාවයක් සහිත හඬ ඇසෙනවා.

Related Articles