අඩි හයකටත් වඩා උස යෝධ වස්සා – නිකර්

අඩි හයකට වඩා උස නිකර් මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින විශාලම වස්සා ලෙස වාර්තාවක් තබා තිබෙනවා

Related Articles