කුරුළු ලෝකයේ හැඩකාරයෙකුගේ වතගොත

දකුණු සහ මධ්‍යම ඇමරිකානු කලාපය තුළ ජීවත් වන මැකෝ ගිරවා, ඉතාමත්ම අලංකාර පක්ෂියෙක්. 

Related Articles