මධ්‍යම කඳුකරය සුන්දර කරන පුෂ්පය

මධ්‍යම කඳුකරය ආශ්‍රිතව දක්නට ලැබෙන මහ රත්මල් රාවණා යුගයේ සිට පැවත එන බවට විශ්වාසයක් පවතිනවා.

Related Articles