නවසීලන්තයේ තල්මස් මරණ

පසුගිය දා නවසීලන්තයේ වෙරළකට තල්මසුන් රාශියක් ගොඩගැසුවා. එයට නිශ්චිත හේතුවක් නම් තවම සොයාගෙන නැහැ.

Related Articles