කොරෝනා නිසා සාංකාවෙන් සිටින තායි පෙන්ගුයින්ලා

කොරෝනාවේ බලපෑම හේතුවෙන් මිනිසුන් පමණක් නොව සතුන් ද පීඩා විඳිනවා. මේ වීඩියෝව කොරෝනා නිසා දුක් විඳින පෙන්ගුයින් සතුන් කණ්ඩායමක් පිළිබඳව යි.

Related Articles