ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය පැය කිහිපයකින් ගිල දැමිය හැකි එන්සයිමයක්

සෑම වසරක ම ප්ලාස්ටික් ටොන් මිලියන 400 ක් අපද්‍රව්‍ය ලෙස බැහැර කරන අතර, ඉන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය වන්නේ 10% ත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය පැය කිහිපයකින් ගිල දැමිය හැකි එන්සයිමයක් ගැනයි මේ.

Related Articles