අහස් කුස වර්ණවත් කරන දේදුන්න

දේදුන්න කියන්නෙ සොබාදහම විසින් නිමැවුණු ඉතා අලංකාර, අපූරු සංසිද්ධියක්.

Related Articles