කැස්බෑ සම්පත සුරකිමු

පසුගිය මාසයේ දී එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ලංකා මුහුදේ ගිනිගෙන විනාශ වීමේ සිට, මියගිය කැස්බෑවන් විශාල ප්‍රමාණයක් තවමත් වෙරළ තීරයට ගොඩ ගසමින් පවතින බව මාධ්‍යවේදීන් සහ පරිසරවේදීන් වාර්තා කරනවා. 

Related Articles