තේක්ක ගස ගැන තොරතුරු බිඳක්

ලාංකිකයන් ගොඩනැගිලි කටයුතු සහ ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා සුලභව භාවිතා කරන දැව විශේෂයක් වන තේක්ක ගැන තොරතුරු ස්වල්පයක් මේ කෙටි වීඩියෝව හරහා ඔබ වෙත ගෙන එනවා.

Related Articles