කබරගොයින් සහ තලගොයින් අතර ඇති වෙනස්කම් කීයක් ඔබට නම්කළ හැකිද? මේ වීඩියෝව බලලා මේකේ දක්වල නැති වෙනස්කම් ගැන ඔබ දන්නවානම් අපිට කියන්න.