කළගුණ දත් පෙන්ගුයින්

බ්‍රසීල ජාතිකයෙකු වෙරළෙහි පණ අදිමින් සිටි පෙන්ගුයින් සත්ත්වයෙකු බේරාගෙන මුදාහරිනවා. ඌ වසරක් පාසා සිය ගැලවුම්කරුවා බැහැදකින්නට එනවා.

Related Articles