උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණ ගැන අපූරු තොරතුරු

තුවාල ලැබූ හෝ  අනාථ වුණු අලි ඇත් පැටවුන් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණ 1995 වසරේ දී ආරම්භ වුණා. ඒ පිළිබඳ අපූරු තොරතුරු මෙම කෙටි වීඩියෝවෙන් අප ඔබ වෙත ගෙන එනවා.

කවරයේ ඡායාරූපය - උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණ - udawalawesafari.com

Related Articles