ශ්‍රී ලංකාව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැඩි කර ගත යුත්තේ ඇයි?

බලශක්තිය උත්පාදනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පොසිල ඉන්ධන මත යැපෙන අතර, එය ලාභදායී හා ඵලදායී ලෙසත් සලකනවා. එනමුත් ඊට අපි සිතනවාටත් වඩා වැඩි මුදලක් වැය වෙනවා. ෆොසිල ඉන්ධන භාවිතයේ අහිතකර බලපෑම් අවම කර පිරිසිදු, හරිත අනාගතයක් කරා ගමන් කිරීම සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වඩා හොඳින් භාවිතා කිරීමට අපට අවශ්‍ය වන්නේ මන්ද යන්න මේ වීඩියෝවෙන් අපි සොයා බලනවා.

Related Articles