‘මැණිකේ’ගේ ලෝක සවාරිය

කිලෝ මීටර් 19360ක් ගෙවමින් පූර්ණ සංක්‍රමණ චක්‍රයක් සම්පූර්ණ කළ අපූරු පක්ෂියකු පිළිබඳ පුවතක් මන්නාරමෙන් පසුගිය දිනක වාර්තා වුණා. මේ වීඩියෝව ඒ ගැනයි.

කවරයේ ඡායාරූපය- මැණිකේ පක්ෂියා - science.cmb.ac.lk 

Related Articles