ජපානයේ දී නිමා වූ G 20 සමුළුව

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන G 20 රටවල සමුළුව මෙවර පැවැත්වුනේ ජපානයේ ඔසාකා හි දී යි. එහිදී බොහෝ මාතෘකා ප්‍රමාණයක් පිළිබඳව ලෝක නායකයන්ගේ අවධානය යොමු වුණා.

Related Articles