ඇමරිකාවෙන් ආ රසවතා ෆිලෙඩෙල්ෆියාවෙන් ලංකාවට රස ගුණ පිරි සැන්ඩ්විච් එක.

එක්සත් ජනපදයේ ෆිලඩෙල්ෆියාවේ උපත ලද, රස නහර උත්තේජනය කළ, Philly Cheese Steak සැන්විච් එක ගැන අහලා තියෙනවා ද? ඒ සැන්විච් එක ගැනත්, ඒක නිවැරදිව පිළියෙල කරන ආකාරයත් ගැන දැනගන්න කැමති නම්, මේක තමයි හොඳම අවස්ථාව.

Related Articles