දේශපාලනය තුළ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කරන්නේ කෙසේ ද?| අර්බුදයන්ට මුහුණ දෙන කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම: කථාංගය 2

2017 දී, කාන්තා  දේශපාලන නියෝජනයේ අනිවාර්ය කෝටා ක්‍රමය හඳුන්වා දුන්නේ, නීතියට අනුව, සියලුම ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභා අවම වශයෙන් කාන්තාවන් 25% කින් සමන්විත විය යුතු බව සහතික කිරීම සඳහා ය. වසර හතකට පසුව, මෙය සැබවින්ම බල ගතිකත්වයට, කාන්තා නියෝජනයට සහ දේශපාලනයේ පිළිගැනීමට බලපා තිබේද?

අපි ජීවනී කාරියවසම් සහ බිස්ලියා භූතෝ සමඟ අසුන් ගත්තේ මේ දැවෙන ප්‍රශ්න දෙකට පිළිතුරු ලබා ගැනීමට යි: දේශපාලනයේ කාන්තාවන් පසුබෑමකට ලක් කරන්නේ කුමක්ද සහ කාන්තාවන්, සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට බලපෑමක් සිදුකරයිද?

Related Articles