මේ අසිරිමත් වෙසක් සමය යි!

වෛරයේ ගිනි දැල්, අවෛරයෙන් මැඩලන්න මේ වෙසක් සමයේ බැති සිතින් එක්වෙමු!

Related Articles