ලංකාවේ මුරලි, කොලිවුඩයේ සේදුගෙන් මතුවෙයි!

මුරලිගේ ජීවිත කතාව පදනම් කොටගෙන කොලිවුඩයෙන් චිත්‍රපටයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට යන බවට යි ආරංචිය. මේ ඒ දුස්රාව ගැන යි.

Related Articles