ඒ. ආර් රහමාන්ගේ 52 වැනි උපන්දිනය

ඉන්දියානු සංගීත අධ්‍යක්ෂක ඒ.ආර් රහමාන් පසුගිය දා සිය ජන්ම දිනය සැමරුවා. මේ ඔහුගේ 52 වැනි උපන්දිනය යි.

Related Articles