ලොව ජනප්‍රියම බද්ධ නිවුන් සොයුරියෝ

ඇබී හා බ්‍රිට්නි උපත ලැබුවේ හිස් දෙකක් හා එක් ශරීරයක් සමග යි. අද ඔවුන් ලොව ජනප්‍රියම බද්ධ නිවුන් සොයුරියන් යුගල බවට පත් වෙලා.

Related Articles