අමුතු රෝද තුන

පෑන්, කොළ කෑලි, ගිනි පෙට්ටි, වතුර, ප්‍රථමාධාර ඖෂධ ආදී සියල්ලම ඇති මේ ත්‍රීරෝද රථයේ ගිනි නිවන උපකරණයක් පවා සවිකර තිබෙනවා.

Related Articles