ගුවනේ සැරිසරන දැවැන්තයා – එයාර්බස් බෙලුගා XL

ලොව ප්‍රධානත ම ගුවන් යානා නිෂ්පාදන සමාගමක් වන එයාර්බස් සමාගම මීට වසර කිහිපයකට පෙර බෙලුගා XLගුවන් යානය හඳුන්වා දුන්නා. ඒ පිළිබඳ විස්තර මෙම වීඩියෝවෙන් ඔබ වෙත ගෙන එනවා.

Related Articles