අධි සුඛෝපභෝගී පහසුකම් රැසක් මෙන්ම ආරක්ෂක අතින් ද ඉතා ඉහළ, එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයාගේ නිල ගුවන් යානය හෙවත් එයාර්ෆෝස්- 1 ගැන ඔබ අසා තිබෙනවා ද?