කිළිනොච්චියට ස්නේහයේ දිය දහරක්

පානීය ජලය ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවෙන් දැඩි පීඩාවට ලක්ව සිටි කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පොන්නාවලි සහ පූනකරි ප්‍රදේශවල පිහිටි ගම්මාන කිහිපයක ජනතාවට දැන් පානීය ජල පහසුකම් ලැබී තිබෙනවා.

Related Articles