යහපත් අනාගත‍යක සුබ සිහින දකින බංග්ලාදේශය

ඇඟලුම් කර්මාන්තය සැළකීමේ දී බංග්ලාදේශය පළමු රටවල් පහ අතර සිටීම, අති විශාල තරුණ ශ්‍රම බළකායක් තිබීම, තොරතුරු තාක්ෂණයේ වේගවත් දියුණුව, දැනුම මූලික කරගත් සමාජයක් කරා වේගයෙන් ගමන් කිරීම.බංග්ලාදේශයේ ආර්ථිකය මෙතරම් අවදි වීමට බලපෑ හේතු ලෙස හඳුනා ගත හැකි යි.

ආර්ථිකය විවිධාංගීකරණය කරමින් ඉදිරියට යන බංග්ලාදේශය, ලෝකයේ විශාලත ම ආර්ථිකයක් වීමේ මූලික ලක්ෂණ පෙන්වමින් සිටිනවා. එය අපටත් පාඩමක්.

Related Articles