අන්ධකාරයේ නයිට්වරයා ගේ දිනය

1939 සිට ලෝකයට අලුත් සුපිරි වීරයකුගේ කතාවක් දිගහැරෙනවා. ඔහු තමයි…Batman. සෑම වසරක ම සැප්තැම්බරයේ තුන්වන සෙනසුරාදා මේ වීරයා වෙනුවෙන් වෙන් වෙනවා

Related Articles