චීනයට ප්‍රශ්ණයක් වූ බයිසිකල් කදු

තැනින් තැන අපිළිවෙලට ගොඩ ගසා තිබෙන බයිසිකල් කදු චීනයේ නගරවලට තර්ජනයක් වී තිබෙනවා.

Related Articles