ගුවන් යානා හා කුරුළු ප්‍රහාර

ගුවන් යානාවල කුරුල්ලන් ගැටීමෙන් සිදුවන අනතුරු පිළිබඳ අපට විටින් විට අසන්නට ලැබෙනවා. ගුවන් යානාවලට එල්ල වන  කුරුළු ප්‍රහාර පිළිබඳව යි මේ වීඩියෝව.

Related Articles