ගුවන් යානා හා කුරුළු ප්‍රහාර

පසුගිය දිනක රුසියානු මඟී ගුවන් යානයක කුරුල්ලෙකු ගැටීම හේතුවෙන් සිදුවීමට ගිය විශාල අනතුර වලක්වාගැනීමට ගුවන් නියමුවන් සමත් වෙනවා. ගුවන් යානාවලට එල්ල වෙන එවැනි කුරුළු ප්‍රහාර පිළිබඳව යි මේ.

Related Articles