ප්‍රථම Black Widow චිත්‍රපටය ලබන වසරේ

Marvel Studios හි සිව්වන අදියර සනිටුහන් කරන Black Widow චිත්‍රප‍ටයේ තවත් දිගු Trailer එකක් Disney සමාගමේ ද්විවාර්ෂික D23 රසික සමුළුවේ දී එළිදැක්වුණා.

Related Articles