චීනයේ ත්‍රාසජනක වීදුරු පාලම

අඩි දහසක පමණ ප්‍රපාතයක් උඩින් වැටී ඇති වීදුරු පාලමක් මතින් ගමන් ගන්න එක කොයි තරම් ත්‍රාසජනකද? එවැනි වේලාවක හදිසියේ එහි වීදුරුවක් පුපුරා ගියහොත්?

Related Articles