මිනිස් මුත්‍රා වලින් සාදන ගඩොල්

ඉදිකිරීම් වලදී යොදාගන්නා ගඩොල් තනන්නට මැටි වලට අමතරව තවත් බොහෝ අමුද්‍රව්‍ය යොදාගන්නට හැකියි. මිනිස් මුත්‍රා යොදාගෙන ගඩොල් තනන්නට විද්‍යාඥයින් පිරිසක් පසුගියදා සමත් වුණා.

Related Articles