ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් දෙන ‘බංගී ජම්පින්’

බංගී ජම්පින්, එහෙමත් නැත්නම් බංජි ජම්පින්, ලොව වඩාත් ජනප්‍රිය මෙන්ම අන්තරායකාරී ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩාවක්. මෙහි ආරම්භය සිදුවූයේ වනවාටුවෙනු යි.

Related Articles